Odklad školní docházky

Před zápisem dítěte do ZŠ mnoho rodičů
zvažuje odklad školní docházky.Toto dilema je rozumné řešit s učitelkou
v mateřské škole, která má dostatek pedag. znalostí a zejména má možnost
srovnání schopností dětí v kolektivu .Každý rodič bez možnosti srovnání
má tendenci si své dítě idealizovat. Velkým problémem je též chápání
odkladu školní docházky / dále jen OŠD/, jako něco degradujícího !Často
slýcháme věty typu „Ale on není hloupý…“
OŠD však neřeší pouze rozumové schopnosti, ale zaměřuje se též na :
-biologickou zralostŘeší – fyzickou
zdatnost dítěte / vzrůst, koordinaci pohybů / , dítě fyzicky nezralé je
často nemocné a s tím souvisí rychlá unavitelnost, pokud jsou na dítě
zvýšené nároky což přechodem do ZŠ jistě nastane – dítě není zvyklé na
nový denní režim jak ve škole, tak v době, kdy přijde domů – nově
nastupuje příprava do školy, psaní domácích úloh.Z tohoto hlediska je
též důležitý věk a pohlaví dítěte.Děti rozené v období květen – srpen a
zejména chlapci dozrávají později a tím jsou při nástupu znevýhodněni /
např. děti, kterým bylo 6. let již v lednu jsou vyzrálejší/.
-sociální a emocionální zralost-Sociálně
nezralé dítě má problémy zařadit se do kolektivu dětí – delší odloučení
od rodiny mu dělá velké potíže – stačí delší odmlka v docházce a dítě
jde do MŠ s pláčem.Velkým problémem sociální nezralosti je též
nerespektování určených pravidel v kolektivu, potíže s ovládáním svých
pocitů – nemluvit bez dovolení, nevstávat z místa…
- psychická zralost-Psychicky vyzrálé dítě je připravené na novou životní roli „Roli školáka“.
Na tuto roli se těší a již v MŠ se na ni připravuje – má zájem o
společné tvoření a činnosti – vyhledává knihy, má radost, když pozná
nějaké písmenko/ nechce si jen hrát !!!/Naopak psychicky nezralé
dítě volí v nabídkách činností pouze hru ! Pokud je namotivován k jiné
řízené činnosti, často ji nedokončí. Je předem odmítavý a stresovaný i z
takových činností, které pak hravě zvládne – nevěří si, je psychicky
labilní, nesoustředěný, neklidný.
- rozumová zralost-Patří mezi
důležité složky pro vstup do ZŠ , ale bez zvládnutí ostatních oblastí
školní zralosti – viz. výše ji plně dítě nevyužije.Řeší úroveň rozumové
vyspělosti dítěte – sleduje, zda dítě dokáže provádět jednoduché operace
/ třídit, řadit dle určeného pravidla – např. dle barvy, tvaru/.
Sleduje úroveň komunikace dítěte s druhým / zaměřuje se nejen na
bohatost mluvního projevu, ale též na výslovnost a srozumitelnost
řeči/.Sleduje úroveň paměti, soustředěné pozornosti, logického myšlení.

Několik rad, jak systematicky připravovat dítě na vstup do základní školy!
Příprava
dítěte do školy není otázka několika měsíců před zápisem do ZŠ / což se
často děje – rodiče si důležitost uvědomí měsíc před zápisem a ptají se
učitelky MŠ : „ Co s tím naším klukem dělat?!“ /Je to otázka výchovy od
narození se zaměřením na postupné zvyšování nároků! Je totiž často
velká chyba rodičů, kteří tvrdí, že je dítě malé. Jejich pomyslnou
cestičku životem neustále zametají. Čím více je tato „cestička“ umetená,
tím větší má dítě problémy s chápáním reálného světa.

Jak připravovat dítě na vstup do školy ?
-od počátku veďte dítě k samostatnosti-
učte jej zůstat chvíli bez nejbližších – od krátkých chvilek u
kamarádky,po pobyt přes noc bez vás u prarodičů a dále pak pobyt
v mateřské škole–přechod do školy by pak neměl být problém- učte dítě
samostatnosti v sebeobsluze při oblékání, hyg. návycích, při úklidu /Vám
odpadne spoustu práce a dítě se bude ve škole cítit jistější,protože
zvládne to, co ostatní – role „posledňáčka“ je stresující!!- veďte dítě
k dokončení započatého – není nic horšího, než nedokončenákresba,
rozehraná a neuklizená hra či dokonce neustálé střídání her a činností
bez smysluplného dokončeného cíle – toto vede k nesoustředěnépráci ve
škole a odmítání dokončení vytčeného cíle/dítě totiž při zjištění,že
práce nejde tak snadno, jak si představovalo, vše okamžitě vzdává/
- posilujte fyzickou a psychickou odolnost a zdatnost-
dostatečná přiměřená pohybová aktivita od nejútlejšího věku s rodiči a
později pak samostatně formou kroužků- posilujte přiměřeně sebevědomí
dítěte – zde však platí pravidlo „Všeho s mírou“ – nevypěstujte v dítěti
„mocné EGO“ – připravte jej též na to,že se objeví překážky, které
nezvládne, že jsou i děti chytřejší, než je on sám – připravíte dítě na
možné překážky a realitu, kdy se srovnávás ostatními a zjišťuje své
schopnosti, ale též své slabé stránky
- posilujte a dále rozvíjejte jeho rozumové schopnosti-
společně nejen poslouchejte pohádky, ale též jej dítěti vyprávějte –
potom si společně povídejte, co dítě cítilo, nechte děj pohádky dítěti
převyprávět- zaměřte se na to, jak dítě mluví – zda správně vyslovuje –
pokud ne,obraťte se na lékaře, který Vám doporučí nejbližší logoped.
asistentku- sledujte, jak dítě kreslí- jak je tvořivé, jak dokáže
zobrazit skutečnost/ lidská postava/ , zda správně drží psací potřebu !-
zjistěte, zda dítě rozezná a pojmenuje barvy základní i doplňkové-
procvičujte paměť dítěte – opakováním různých básní a písní, které
dítězná z MŠ- procvičujte pozornost a soustředěnost dítěte – různé hry
typu Pexeso,Domino, Člověče, nezlob se / POZOR - nenechte dítě pouze
vyhrávat, pro další život se musí dítě naučit přijímat i prohry !/-
opakujte s dítětem různé předmatematické úkoly – pojmy více-méně,stejně,
počet 1 – 10, orientace v prostoru – nahoře-dole-uprostřed,vpravo,
vlevo
Teď si možná řeknete, že toho je na jedno
malé dítě mnoho, ale troufám si říci, že dítě zvládne mnohem víc – ano,
mnohem víc, ale musí mít vedle sebe Vás rodiče, kteří ho budete neustále
motivovat a povzbuzovat!!!A pokud si milí rodiče nebudete jisti,
přijďte za námi, do mateřské školy- přijďte, domluvíme se a rádi Vám
dáme pár námětů na podporu rozvoje Vašeho dítěte.Vaše starost o své dítě
je i naším zájmem – vždyť to je posláním učitelky mateřské školy.