Zápis dětí do MŠ

 

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

kdy:  2.5.2019 od 9.00 do 15.00 hodin
kde:  v budově MŠ- v kanceláři ředitelky školy
s sebou:  rodný list dítěte a  občanský průkaz zákonného zástupce

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ:

Do MŠ přijímáme děti od 2,5-6 let a děti s odkladem školní docházky. Maximální počet dětí na třídu je 28. Celkem může být přijato 56 dětí (schválení zřizovatele- "Výjimka z počtu dětí") . 
Přihlášení dětí je třeba provézt po vyhlášení zápisu přímo u ředitelky školy, zpravidla v měsíci duben-květen. Na základě  vyplněné přihlášky, potvrzené lékařem, jsou rodiče po ukončení správního řízení (30 dní) uvědoměni o přijetí dítěte- seznam přijatých dětí je vyvěšen pod identifikačními čísly na nástěnce ve vestibulu v MŠ , na web. stránkách MŠ , na veřejné vývěsce v obci.
Na požádání zákon. zástupce je možné též obdržet písemné "Rozhodnutí o přijetí do MŠ".
Zák.zástupci, jejichž děti nebyly do MŠ přijaty, obdrží doporučený dopis  "Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ".
Přihlášení je možné provézt i během školního roku - pokud je volné místo.
 
 

Upozorňujeme rodiče na povinné předškolní vzdělávání !

Od 1.9.2017 dle novely školského zákona č. 561/20004 Sb. o předškol., základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je pro dětí , které dosáhnou věku 5. let nejpozději do 31.8.2019 a děti s odkladem školní docházky předškolní docházka povinná v pracovních dnech mimo období školních prázdnin v souladu s organizací škol.roku ZŠ.

 

Děti v naší MŠ mají povinnost plnit tuto povinnou předškolní docházku v rozsahu minimálně 4 hodin-tj. od 7.45. do 11.45 hod..

Zůstává právo dítěte se v MŠ vzdělávat po celou dobu jejího provozu.

Jiné způsoby plnění předšk. vzdělávání :

  1. individuální ( v rodině – v odůvodněných případech), bez pravidelné docházky do MŠ

  2. vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální

  3. vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění škol. docházky

 

Zák. zástupce dítěte, které bude plnit povinnou předšk. docházku způsoby dle odst. b) a c) je povinen oznámit docházku dítěte v jiném zařízení nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost vzdělávání dítěte.

Zák. zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškol. vzdělávání formou indiv. vzdělávání musí tuto skutečnost oznámit ředitelce při zápisu do MŠ 

Oznámení o indiv. vzdělávání musí obsahovat náležitosti – vzor tiskopisu je uveden na web. stránkách školy – oddíl „dokumenty ke stažení.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ-VINTÍŘOV VE ŠK. ROCE 2017/18 :

  • 1.děti, které mají trvalý pobyt v obci Vintířov
  • 2.děti, které následující školní rok zahájí školní docházku /povinné předšk. vzdělávání/ a děti s odkladem škol. Docházky
  • 3.děti dle věku /přednost mají starší děti/